Pravilnik o zakazivanju sahrana i kremacija

Javno komunalno preduzeće „Pogrebne usluge“

Na osnovu člana 25, i 26. Statuta JKP „Pogrebne usluge“, Beograd br. 1-22 od 05.04. 2013. godine, u skladu sa odrtedbama Zakona o sahranjivanju i grobljima( u daljem tekstu: Zakon) i Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju( u daljem tekstu: Odluka), direktor donosi sledeći:

PRAVILNIK O ZAKAZIVANJU SAHRANA I KREMACIJA


Član 1.

Ovim pravilnikom ( u daljem tekstu: Pravilnik) ,uređuje se postupak, uslovi i potrebna dokumentacija za zakazivanje sahrana i kremaciju na grobljima kojima upravlja JKP „Pogrebne usluge“ Beograd ( u daljem tekstu : Preduzeće)

Član 2.

Sahrane i kremacije se zakazuju u Servisnom centru i to: kokd referenata na gradskim grobljima i u gradskoj kapeli. Na zahtev lica koje se stara o sahrani ili kremaciji ( u daljem tekstu : izvršilac sahrane ), zakazivanje se može obavljati i van poslovnih prostorija na traženoj lokaciji.

Član 3.

Osnovna dokumentacija za zakazivanje sahrane ili kremacije je:

1. Dokument o smrti:
° Potvrda o smrti;
° Izvod iz matične knjige umrlih;
° Sprovodnica koju izdaje Ambasada ili Konzulat Republike Srbije u zemlji gde je smrt nastupila
° Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu

2. Lične isprave: lična karta ili pasoš izvršioca sahrane i lica koje u njegovo ime i za njegov račun zakazuje sahranu.( u daljem tekstu: prijavilac).

Ukoliko je prijavilac fizičko lice ili pravno lice koje nije registrovano za obavljanje pogrednih i srodnih delatnosti (šifra 9603) ili zastupanjje , potrtebno je overeno punomoćje od strane izvršioca sahrane ili njegovo lično prisustvo.

Kada sw sahrana ili kremacija zakazuje uz potvrdu o smrti, da bi se sahrana mogla obaviti neophodno je da se, najkasnije dan pre sahrane, dostavi izvod iz matične knjige umrlih ili dokaz da je pokrenut postupak upisa u matičnu knjigu umrlih, odnosno rešenje nadležnog organa da se sahrana, odnosno kremacija može obaviti.

Član 4.

Sahrana i kremacija posmrtnih ostataka lica umrlih van zdravstenih ustanova u Beogradu(posmrtni ostaci umrlih lica koja nisu preneta u gradsku mrtvačnicu – kapelu), može se zakazati po izvršenom prenosu na groblje gde će biti sahranjeni, odnosno na groblje na kome će se obaviti ispraćaj za kremaciju, ili na neko drugo groblje u sastavu preduzeća, u skladu sa čl. 12. Zakona i čl. 17. i 18. Odluke.

Prijem se vrši po rasporedu, proceduri i terminima koje utvrđuuje rukovodilac Servisnog centra.

SAHRANE

Član 5.

Sahrane se zakazuju kao redovne sahrane i kao porodične sahrane .


Redovna sahrana

Član 6.

Pod redovnom sahranom podrazumeva se sahrana u novo grobno mesto na jednom od otvorenih grobalja, po pravilu prema prebivalištu umrlog u času smrti.

Na groblje Lešće sahranjuju se umrli koji su imali pebivalište na teritoriji opština: Vračar, Stari grad, delu opštine Palilula na desnoj obali Dunava, delu opštine Savski venac levo od autoputa gledano iz pravca mosta Gazela, delu opštine Voždovac levo od ulice Vojvode Stepe gledano iz pravca Autokomande.

Na groblju Orlovača sahranjuju se umrli koji su prebivalište imali na teritoriji opština : Čukarica, Rakovica, delu opština Savski venac i Voždovac i to desno od ulice Vojvode Stepe gledano iz pravca autokomande i desno od autoputa gledano iz pravca mosta Gazela.

Na groblju Nova Bežanija sahranjjuju se umrli koji su imali prebivalište na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun.

Na groblju Zbeg sahranjuju se umrli koji su imali prebivalište na delu teritorije opštine Palilula i to leva obala Dunava ( deo preko Pančevačkog mosta).

Član 7.

Da bi se odobrila sahrana na nepripadajućem groblju, podnosi se posebna molba( obrazac pisarnice – Prilog 1).

O zahtevu za odobrenje sahrane na nepripadajućem groblju odlučuje direktor, a u njegovoj odsutnosti zamenik direktora.


Sahrane se zakazuju u redovnim parcelama koje su otvorene radi obavljanja sahrana i to po redosledu koji utvrdi rukovodilac groblja na kome se sahrana obavlja.

Član 8.

Referent Servisnog centra vrši kontrolu potrebne dokumentacije i zakazuje sahranu.

ukoliko umrlo lice ima bračnog druga , što se utvrđuje iz izvoda iz matične knjige umrlih, referent Servisnog centra upisuje podatke o korisniku grobnog mesta na osnovu lične karte bračnog druga.

Ukoliko umrli nema bračnog druga, ugovor se zaključuje naknadno na zahtev mogućeg korisnika. Zahtev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na pisarnici i po njemu postupa Pravna služba.

Grobno mesto se dodeljuje na korišćenje na period od 10 godina, koliko iznosi i rok obaveznog počivanja i prilikom ugovaranja sahrane plaća se zakup i održavanje za navedeni period.


Porodična sahrana

Član 9.

Pod porodičnom sahranom smatra se sahranjivanje u postojeće grobno mesto na nekom od otvorenih ili zatvorenih grobalja.

Da bi se odobrila sahrana u postojeće grobno mesto, potrebno je da , osim tehničkih mogućnosti, budu ispunjeni uslovi utvrđeni Odlukom, odnosno da postoji:

  1. pismena saglasnost korisnika grobnog mesta data lično kod referenta koji zakazuje sahranu ili overava ukoliko korisnik nije prisutan;
  2. srodsvo preminulog sa sahranjenima u tom grobnom mestu ( u isto grobno mesto se mogu sahraniti srodnici do četvrtog stepena srodstva zaključno i bračni drugovi tih srodnika, a u grobove kojima nije istekao rok obaaveznog počivanja, samo deca, roditelji i bračni drug sahranjenog). Srodstvo se utvrđuje izvodima iz matične knjige umrlih,rođenih ili venčanih.

Član 10.

U slučaju odsutnosti korisnika grobnog mesta( preminuo ili je nedostupan), saglasnost daju njegovi potencijalni naslednici, odnosno srodnici po redosledu iz čl.21. stav 1. i 2. Odluke.

Ako je preminuli jedini korisnik grobnog mesta u koje se sahranjuje, nije potrebna saglasnost naslednika niti utvrđivanje srodstva.

Ako je umrli jedan od sukorisnika grobnog mesta, odluku o tome da li je potrebna saglasnost ostalih sukorisnika donosi se zavisno od okolnosti koje se utvrđuju za svaki konkretan slučaj.

Član 11.

Tehnički uslovi za zakazivanje i obavljanje porodične sahrane ( potreba za obavljanje interne eshumacije), pravila i procedure su utvrđena posebnim uputsttvom rukovodioca Servisnog centra.

Član 12.

Proveru raspoložive dokumentacije i utvrživanje okolnosti predmetnog slučaja vrši servisni referent.

Ukoliko se ispunjenost uslova iz čl. 9. i 10. ovog Pravilnika može utvrditi od strane servisnog referenta koji zakazuje sahranu, nije potrebno formirati poseban predmet već servisni referent zakazuje sahranu.

Dokumentacija kojom se utvrđuje srodstvo i pismena saglasnost korisnika, trajno se čuvaju.

Član 13.

Ukoliko ispunjenost uslova za odobrenje sahrane servisni referent koji zakazuje sahranu nije u mogućnosti da sam utvrdi, kao i nu slučaju odsutnosti korisnika grobnog mesta ( stava 1. čl 10. ovog Pravilnika), podnosi se molba za odobrenje sahrane na propisanom obrascu ( obrazac pisarnice – Prilog 2.), koju razmatra pravni savetnik pri Servisnom centru, daje mišljenje i molbu sa pratećom dokumentacijom i odobrenjem rukovodioca ili njegovog zamenika, vraća servisnom referentu na dalje postupanje.

Molba za odobrenje sahrane sa pratećom dokumentacijom trajno se čuvaju.

Ukoliko pravni savetnik pri Servisnom centru nije u mogućnosti da utvrdi ispunjenost potrebnih uslova za odobrenje sahrane, molbu sa pratećom dokumentacijom prosleđuje pisarnici i ona se dostavlja Pravnoj službi.

Član 14.

Pravna služba , uzimajući u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja i raspoloživu dokumentaciju, u pisanoj formi, daje mišljenje o ispunjenosti uslova iz Zakona i Odluke i mogućnosti da se zakaže sahrana u postojeće grobno mesto i utvrđuje , za svaki slučaj, dokumenta potrebna za davanje mišljenja.

Na osnovu datog mišljenja Pravne službe, rukovodilac Servisnog centra ili u njegovoj odsutnosti zamenik, odobrava sahranu ili stranke upućuje na redovnu sahranu.

KREMACIJA

Član 15.

Kremacija posmrtnihostataka umrlog može se vršiti ako je takvu želju za života izjavilo umrlo lice ili po nalogu ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom.


Kremacija posmrtnih ostataka umrlog se ne može vršiti ako je umrli za života izrazio želju da se njegovi posmrtni ostaci ne kremiraju.

Kremiranje posmrtnih ostataka lica koja nisu umrla prirodnom smrću, može se izvršiti samo po odobrenju organa nadležnog za pokretanje ili vođenje krivičnog postupka.

Član 16.

Zahtev za kremaciju može podneti:

° lice koje po Zakonu može dati nalog za kremaciju, a to su lica koja bi po važećim propisima bila dužna da preminulog izdržavaju, a to su bračni drug, deca (bračna, vanbračna i usvojena) i roditelji ili

° lice koje tvrdi i može dokazatu da je preminuli za života izrazio želju da njegovi posmrtni ostaci budu kremirani ( pismeni dokument ili izjava)


Uslov da se kremacija može zakazati je da preminuli za života nije izrazio želju da se ne kremira, što dokazuje ličnom izjavom lica koje podnosi zahtev za kremaciju.

Član 17.

Za zakazivanje kremacije podnosi se pismeni zahtev na propisanom obrascu koji obavezno sadrži:

° Osnovne podatke o umrlom;
° Nedvosmislenu izjavu izvršioca sahrane da je umrlo lice za života izjavilo da želi da se kremira, odnosno da za života nije ozrazilo želju da se njegovi posmrtni ostaci ne spaljuj, datu pod krivičnom odgovornočću;
° Izjašnjenje o načinu smeštaja urne
° Podatke o podnosiocu zahteva i srodstvo sa preminulim.

Uz zahtev se, uz obaveznu dokumentaciju iz čl. 3. stav 2. ovog Pravilnika, prilažu:

° Dokazi o srodstvu podnosioca zahteva i preminulog;

° Dokaz o tome da je preminuli imao želju da se njegovo telo kremira. To može biti neki pisani dokument (testament, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) ili po potrebi izjava lica kome je preminuli na neki način poverio tu svoju želju.

Član 18.

U zahtevu za kremaciju se navodi da li postoji obezbeđeno grobno mesto za smeštaj urne ili će se podnosilac zahteva o tome izjasniti u naknadnom roku.

Zakazivanje kremacije vrši se kod referenta Servisnog centra koji, ukoliko nije u mogućnosti da sam utvrdi ispunjenost pogerebnih uslova, postupa na isti način kao kod zakazivanja porodičnih sahrana iz čl 13. i 14. ovog Pravilnika ( obrazac pisarnice - Prilog 3.)

Zahtev za kremaciju i priložena dokumentacija se trajno čuvaju.

Član 19.

Istovremeno zakazivanjem kremacije i određivanjem datuma za ispraćaj, licu koje je podnelo zahtev za kremaciju daje se Obaveštenje o zakazanoj kremaciji i ispraćaju za kremaciju po propisanom obrascu.

Obaveštenje obavezno sadrži i napomenu da se urna čuva najduže 6 meseci, a potom se pepeo rasipa u Vrtu sećanja.

Član 20.

Ako u postupku zakazivanja kremacije podnosilac zahteva za kremaciju može da donese odluku o načinu i mestu smeštaja urne, a ispunjeni su uslovi utvrđeni Odlukom i ovim Pravilnikom za smeštaj urne u određeno grobno mesto, referent Servisnog centra istovremeno ugovar i uslugu smeštaja urne uz pismeno obaveštenje da će se smeštaj urne obaviti u zakazanom terminu i bez prisustva podnosioca zahteva.


Ako u postupku zakazivanja kremacije podnosilac zahteva za kremaciju ne može da donese odluku o načinu i mestu smeštaja urne, obavezuje se, odnosno potpisuje izjavu da će odluku o tome doneti u roku od 7(sedam) dana od obavljene kremacije.

Član 21.

Ako je podnosilac zahteva za kremaciju zainteresovan za zakup kasete za smeštaj urne na gradskim gerobljima kojima upravlja Preduzeće, uz obaveštenje o kremaciji uručuje se i zahteva za zakup kasete u rozarijumu ili kolubarijumu (obrazac pisarnice – Prilog 4) i informativni letak koji sadrži orijentacione cene i lokalitete na kojima se mogu zakupiti kasete.

Ako se podnosilac zahteva za kremaciju izjasni da će urnu sa pepelom posmrtnih ostataka umrlog nositi van gradskihgrobalja, uz obaveštenje o kremaciji uručuje se zahtev za izdavanje potvrde o kremiranom licu. (obrazac pisarnice – Prilog 5)

Član 22.

Smeštaj urne sa pepelom umrlih i kremiranih van Beograda može se zakazati po izvršenom donosu urne u Servisni centar na Novom groblju uz svu potrebnu prateću dokumentaciju o smrti u skladu sa ovim Pravilnikom.

SAHRANJIVANJE I KREMIRANJE STRANIH DRŽAVLJANA

Član 23.

Zakazivanje i obavljanje sahrana i kremacija stranih državljana vrši se u skladu sa pravilima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Ako je lice koje podnosi zahtev za sahranu, posebno kremaciju, umrlog stranog državljanina takođe strani državljanin koji ne razume srpski jezik, prijavu smrti i ugovaranje usluga mora vršiti u prisustvu ovlašćenog prevodioca ili predstavnika Ambasde zemlje čiji su državljani, koji će ujedno vršiti overu dokumenata potpisanih u Preduzeću za potrebe obavljanja tražene usluge.

U slučaju smrti stranog dtžavljanina u Republici Srbiji, vrši se upis u matičnu knjigu umrlih prema odredbama Zakona o matičnim knjigama.

O smrti stranog državljanina u Republici Srbiji potrebno je obavestiti diplomatsko predstavništvo zemlje čiji je državljanin umrli, posebno u slučajevima kad nema nema lica koja bi se starala o sahranjivanju umrlog.

Član 24.

Ako prijavu smrti i usluge sahranjivanja, posebno kremiranja ugovara lice koje nije u srodstvu sa preminulim, isto mora biti ovlašćeno od najbližeg srodnika umrlog.Ako je lice koje daje ovlašćenje takođe strani državljanin, ovlašćenje mora biti overeno ( sud, opština, diplomatsko predstavništvo ili notar)

Član 25.

Zaposleni u Servisnom centru koji rade na poslovima zakazivanja sahrana i kremacija, dužni su da se pridržavaju odredaba iz ovog Pravilnika, pribavljaju svu potrebnu propisanu dokumentaciju i koriste propisane obrasce i obrasce iz priloga Pravilnika, apostupanje suprotno utvrženim pravilima smatraće se povredom radne obaveze.

Član 26.

Na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona, Odluke i opštih akata preduzeća.

Član 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Preduzeća.

U Vašim najtežim trenucima stojimo Vam
na raspolaganju 00-24h svakog dana.